Regulament admitere

Comisie admitere 2019

ADMITERE PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Acte necesare la admitere

 • Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 • Certificat de naştere – original și copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
 • Două fotografii ¾ cm;

Acte privind scolarizarea

 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);

Alte tipuri de acte

 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic.Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată și semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe specializări, în ordinea preferinţelor.
 • Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea.
 • După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
 • Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

Selecţia candidaţilor  la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2019-2020 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat

La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea la programele de studii din domeniul Biotehnologii se va face pe domeniu, repartizarea candidaților pe cele trei specializări: Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară și Biotehnologii medical veterinare se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

 

ADMITERE PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Acte necesare la admitere

 • fişa de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;
 • foaie matricolă/supliment la diplomă;
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • două fotografii ¾ cm;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 pentru programele de studii de master în limba română;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel B2-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru programele de studii de master în limbi străine;
 • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 • cartea de identitate original și copie;

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă:

Mg=(MLIC+MTG)/2 unde:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);

MTG – nota obținută la testului grilă

 

Tematică interviu admitere masterat: