REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA și DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2018-2019

 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-Napoca), clasificată de MENCS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 2016-2017 în conformitate cu : Art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 și 304 (alin.17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 44/ 2016 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice și a Ordinului 6102/ 15.12.2016, emis de ministrul Educaţiei Naționale și Cercetării Ştiinţifice privind cadrul general de organizare și desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă și de master pentru anul universitar 2017-2018, completat cu Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018 şi Carta USAMV Cluj-Napoca, precum şi regulamentele anexe acesteia.

1.2. Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se organizează pe cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă IF, învățământ la distanţă ID).
 • ciclul II – studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă IF).
 • ciclul I şi II oferite comasat la forma de învăţământ cu frecvenţă Medicina Veterinară (IF);
 • ciclul III – studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă IF și învăţământ cu frecvenţă redusă IFR).

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere.

1.3. Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă. Durata programelor de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani, iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani.

1.4. Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR).

1.5. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii universitare.

1.6. Admiterea se desfășoară pe locuri:

 • finanţate de la bugetul de stat (licenţă IF , masterat IF, doctorat IF și IFR )
 • cu taxă (licenţă IF și ID, masterat IF, doctorat IF și IFR)

1.7. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca. La un program de studii locurile finanţate de la bugetul de stat, cumulate cu cele în regim cu taxă, nu pot depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

1.8. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru:

(1) studiile universitare de licenţă, numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

(3) studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master, program de licență și master oferite comasat, precum și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.9. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la examenul de admitere pentru toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

1.10. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MEN. Aceeaşi condiţie se impune și în cazul mobilității definitive (transferul) a studenților între instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

1.11. Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

 1.12. Candidații străini se vor adresa la Biroul de Relaţii Internaţionale a USAMV Cluj-Napoca pentru consiliere și ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

1.13. Candidații cetățeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, vor concura pe locurile distincte repartizate de Ministerul Educației Naționale, după aceleași criterii de admitere ca și cetățenii români. Ei se vor prezenta la Biroul de Relaţii Internaţionale a USAMV Cluj-Napoca pentru consiliere și ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze.

 1.14. Candidaţii menţionaţi la art.1.11 declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, master și doctorat se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

1.15. Senatul USAMV Cluj-Napoca aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea Consiliului de Administraţie) și comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor facultăţilor).

 1. FINANŢAREA STUDIILOR

2.1. În cadrul aceluiași domeniu un candidat va depune un singur dosar cu prima opțiune la forma de învățământ buget. Un candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii/programe de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

2.2. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ superior care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu respectarea normelor în vigoare.

2.3. Subvenţionarea studiilor (școlarizarea din fonduri publice) se acordă pe durata unui an universitar numai intr-o instituție de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.

2.4. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

2.5. Candidaţii declaraţi admişi și înmatriculaţi în învăţământul superior pot urma concomitent maximum două programe de studii, din care doar unul finanţat de la bugetul de stat.

2.6. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin semnarea contractului şi depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, și a foilor matricole aferente, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.

2.7. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună, până la data de 25.09.2018, diploma de bacalaureat/licenţă/master în original, la secretariatul facultăţii/departamentului.

2.8. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/master în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

2.9. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat care au urmat cursuri pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi, din diverse motive, fie au renunţat la finalizarea studiilor, fie au fost exmatriculaţi, nefiind în situația de a beneficia de finanţare de la buget pe toată perioada parcurgerii unui ciclu de studii complet, pot să urmeze un alt program de studii în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, pe baza clasamentului la admitere, dar numai pe durata normală de studiu, adică, din durata de studiu a noului program se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la programul iniţial început și neabsolvit.

2.10. Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se păstrează statutul fiecărui student în privinţa finanţării studiilor (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an universitar, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, realocate, anual, studenţilor cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională.

2.11. În privinţa organizării formaţiunilor de studiu şi a tuturor activităţilor didactice, nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu taxă).

2.12. USAMVCN asigura condițiile necesare afirmării egalității de șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora în cadrul universității.

 1. 3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE Licenţă

3.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

3.2. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

3.3. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2017-2018 pot fi înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, în baza acordului lor scris, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al Învățământului din România (SIIIR).Celelalte formulare vor fi completate la înscriere de către candidat.

3.4. Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, în perioada 10-31 iulie 2018, iar a doua în luna septembrie, în perioada 7-17 septembrie 2018, pentru învățământul cu frecvenţă (IF) şi ID.

SECȚIUNEA 1-a: ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

3.5. Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face în sălile special amenajate la fiecare facultate a Universităţii. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament, sau de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

3.6. Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I,II,III, mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului), beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget.

3.7. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, aprobată de MEN. Aceştia se vor adresa prin cereri scrise comisiei de admitere care va decide asupra solicitărilor.

3.8. USAMV Cluj-Napoca poate aproba reducerea sau scutirea de taxa de şcolarizare pentru anumite categorii (ex.: candidaţi proveniţi din Centrele de plasament) cu aprobarea Senatului USAMV Cluj-Napoca.

3.9. DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 • Certificat de naştere – original și copie;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
 • Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi.
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;
 • Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
 • Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);
 • Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic.
 • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/franceză vor depune în dosar:
 • Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în domeniul creșterii şi protecției animalelor;
 • Certificat de competență lingvistică nivel B2-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză (Ordin 3359/11.03.2013 cetățeni țări terțe UE, Acorduri bilaterale CNRED);
 • Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar și grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat în parte.
 • Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere.
 • Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată și semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe specializări, în ordinea preferinţelor.
 • Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea.
 • După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

3.10. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un program de studii, nu trece programele de studii respective pe fişa de înscriere. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

3.11. În cazul înscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleaşi facultăţi, candidaţii vor achita o taxa de înscriere pentru fiecare domeniu.

SECŢIUNEA a 2-a: VERIFICAREA și NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

3.12. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

3.13. Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare media de la bacalaureat.

(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

(4) La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, vor fi admişi mai întâi pe domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului II de studii, vor fi repartizați pe locuri bugetate sau cu taxă la programele de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Ingineria produselor alimentare, în funcție de opțiune, de media ponderată a anilor de studii I și II și a numărului de credite.

(5) La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea la programele de studii din domeniul Biotehnologii se va face pe domeniu, repartizarea candidaților pe cele trei specializări: Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară și Biotehnologii medical veterinare se va face la sfârșitul anului II în funcție de opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite.

3.14. Selecţia candidaţilor USAMVCN, la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) pentru anul universitar 2018-2019 se face prin concurs de admitere, după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară care are probe specifice de concurs.

3.15. Facultatea de Medicină Veterinară are probele specifice de concurs, după cum urmează:

Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română

 1. Media de bacalaureat – 60%
 2. Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 20%
 • Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 20%

Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză

 1. Media de bacalaureat sau echivalent – 90%
 2. Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate şi/sau recomandări) – 10%

3.16. Înscrierea și concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză și franceză.

3.17. Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică de nivel B2-2 eliberat de instituţii abilitate internaţional. Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat de competenţa lingvistică.

3.18. Admiterea se organizează pe domenii de licență și programe de studii. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

SECŢIUNEA a 3-a: REZULTATELE CONCURSULUI

3.19. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:

 1. Nota obţinută la limba română;
 2. Nota obţinută la matematică/istorie;
 3. Nota la proba din opțiunea elevului.

3.20.(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste (Modul de generare a Listelor de Rezultate este valabil pentru toate formele de învățământ, licență, master, doctorat):

 1. a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) Lista candidaților în așteptare;
 4. d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

3.21. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

3.22. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe    site-ul www.usamvcluj.ro/admitere.

3.23. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la registratura USAMV.

3.24. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit de Comisia de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

3.25. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

3.26. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 1/3 din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 1/4 din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxă nu se restituie în cazul retragerii.

3.27. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

3.28. Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleaşi sesiuni de admitere, în cadrul facultății.

3.29. Locurile vacante după finalizarea sesiunii de vară vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

3.30. Dacă după încheierea ultimei sesiuni de admitere există locuri bugetate neocupate, acestea vor fi ocupate pe facultate în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută și se va afişa până la data de 1.10.2018.

3.31. Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

SECŢIUNEA a 4-a: ÎNMATRICULAREA

3.32. (1) După soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de studii.

(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și minim 1/3 din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară, respectiv 1/4 din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii ca și taxa de garanţie şi semnează contractul de studii.

3.33. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SECŢIUNEA I-a: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

4.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, clasificată de MECTS în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din tară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează studii universitare de masterat.

 4.2. La admiterea la programele de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

4.3. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

4.4.Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2018-2019 presupune organizarea a două sesiuni, prima sesiune în luna iulie după finalizarea examenului de licenţă şi până în data de 31 iulie 2018 și a doua sesiune în luna septembrie în perioada 7-17 septembrie 2018.

4.5. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

4.6. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

4.7. DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

 • fişa de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;
 • foaie matricolă/supliment la diplomă;
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • două fotografii ¾ cm;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 pentru programele de studii de master în limba română;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel B2-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru programele de studii de master în limbi străine;
 • acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 • cartea de identitate original și copie;
 • eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe site-ul universităţii în plic închis semnat de candidat pentru masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară.

4.8. Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un anumit program de studii, nu trece programul de studii respectiv pe fişa de înscriere. Candidații pentru programele de master vor susține probele de concurs (teste grila/interviu/eseu) conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs.

SECŢIUNEA a 2-a: VERIFICAREA și NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

4.9. Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute.

4.10. În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

4.11. Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă:

unde:

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);

MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului

4.12. Pentru masterele în limbi străine, testul grilă sau interviul se susţin în limba de desfăşurare a masterului.

4.13. Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

4.14. În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

4.15. La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii:

 1. media testului grila, interviului, eseului,
 2. media examenului de licenţă,
 3. media anilor de studii

 

SECŢIUNEA a 3-a: REZULTATELE CONCURSULUI

4.16. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, inclusiv pe site-ul universităţii.

 4.17. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

4.18. Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) lista candidaților în așteptare
 4. d) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 4-a: ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR ADMIȘI

4.19. După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi Diploma de Licenţă/Inginer în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru candidații admiși la taxă.

Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca.

4.20. Candidaţii declaraţi admişi, care nu depun cererea de înscriere şi nu semnează Contractul de Studii în termenul de 7 zile înainte de începerea anului universitar pierd locul câştigat prin concurs.

4.21. Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de şcolarizare și care au achitat minim 25% din taxă ca și garanţie de confirmare a locului.

4.22. Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat Contractul de Studii, în cazul retragerii nu vor beneficia de restituirea garanţiei de confirmare a locului, iar în cazul glisării la buget, garanţia de confirmare se restituie.

4.23. Locurile bugetate rămase la concursul de admitere în sesiunea din vară în urma glisării, vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie.

4.24. Dacă, după încheierea ultimei sesiuni de admitere, există cazuri de retragere a unor candidaţi declaraţi admişi pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţi admişi pe locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de universitate. Redistribuirea va fi făcută și se va afişa până la data de 1.10.2018.

4.25 (1) În perioada stabilită în prezentul regulament, după soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, taxa de garanție şi semnează contractul de şcolarizare.

4.26. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE doctorat

 SECŢIUNEA 1-a: DISPOZIŢII GENERALE

5.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de studii universitare de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master conform Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Şcolilor Doctorale ale USAMV Cluj Napoca.

5.3. Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 prezintă la înscriere diploma de master (licenţă MV) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5.4 Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de doctorat aprobat de MENCS prin Hotărâre de Guvern. NR.681/2011. Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării ştiinţifice, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar.

5.5 .Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD USAMVCN), într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă și master corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

5.6. Locurile disponibile la USAMVCN pentru studenții doctoranzi sunt propuse pentru concursul de admitere de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale și sunt aprobate de CSUD.

5.7. Conţinutul și forma concursului de admitere sunt stabilite de către CSUD. Selecţia candidaţilor la doctorat, pe bază de interviu, este realizată de către conducătorul de doctorat pentru locurile vacante atribuite. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, publicată înainte de concursul de admitere.

5.8. Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs pentru forma cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă pentru domeniile de doctorat aprobate pentru I.O.S.U.D. USAMVCN și se desfășoară, de regulă, înainte de începerea anului universitar.

5.9. Concursul și admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se vor desfăşura în perioada 3-19 septembrie 2018.

SECŢIUNEA a 2-a: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

5.10. La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de studii universitare de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011.

5.11. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice central și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

5.12. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se validează de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

5.13. Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

 • fişa de înscriere;
 • original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
 • original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;
 • original și copie certificat de naştere;
 • original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
 • curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • certificat de competenţă lingvistică nivel A2-2 cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză, franceză sau germană;
 • declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite ;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • dosar plic;

SECŢIUNEA a 3-a: VERIFICAREA și NOTAREA PROBELOR DE CONCURS

5.14. Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele:

 • un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă anterioară procesului Bologna), licență și master oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011 (medicină veterinară) sau licență și master ca cicluri separate;
 • pentru locurile bugetate, media anilor de studiu de licență minim 8 şi media examenului de finalizare a studiilor de licenţă minim 8; adițional, media generală a anilor de studiu de master minim 9 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 9;
 • pentru locurile cu taxă, media anilor de studiu de licență minim 7 şi media examenului de finalizare a studiilor de licenţă minim 7; adițional, media generală a anilor de studiu de master minim 7 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 7;
 • candidatul să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu sancţionate de Comisia de Etică a universităţii;
 • atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație, cu excepţia candidaţilor a căror limba maternă este engleză sau franceză.

5.15. Criteriile de admitere sunt următoarele:

 • 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență și master;
 • 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația de angajare în studiile doctorale, elaborarea unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul doctoratului.

5.16. Nu se acceptă înscrierea și efectuarea doctoratului în situaţiile de incompatibilitate a soţilor, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

SECŢIUNEA a 4-a: REZULTATELE CONCURSULUI

5.17. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

5.18. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 5-a: ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR ADMIȘI

5.19. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de înmatriculare şi semnează contractul de studii. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și minim 25 % din taxa de studii de doctorat din cuantumul taxei de studii şi semnează Contractul de Studii.

În cazul retragerii doctoranzilor admişi pe locurile cu taxă, taxa de garanţie a confirmării locului, adică 25% din taxa de școlarizare nu se restituie.

5.20. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMV Cluj Napoca.

5.21. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

 SECŢIUNEA a 6-a: TAXE DE ADMITERE și STUDII

6.1. Taxele de admitere și de studii sunt prezentate în RU 44.

6.1.1. Taxele percepute în cadrul procedurii de admitere şi înmatriculare din cadrul USAMV sunt :

 • Taxă de înscriere
 • Taxă de înmatriculare
 • Taxa de garanție
 • Taxă de şcolarizare. Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe. Studenţii admiși la programele de studii în limba franceză şi engleză de la Facultatea de Medicină Veterinară vor achita taxa de şcolarizare în 3 tranşe, conform contractului de studii.
 • Pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză şi Medicină Veterinară în limba franceză, candidaţii admişi în urma concursului de admitere vor achita o taxă de confirmare a locului obţinut, în valoare de 2000 euro. Taxa se va achita în perioada confirmării locului, conform calendarului stabilit. Taxa de confirmare de 2000 euro se constituie într-un avans de şcolarizare pentru candidaţii care semnează contractul de studii. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul renunţării la locul ocupat prin admitere.

6.2. Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

6.3. Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de înscriere și şcolarizare se reduce cu 50%.

 6.4. Taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare la studiile doctorale se reduce cu 50% pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca.

6.5. Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.

6.6. În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).

6.7. Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

6.8. Taxele de şcolarizare la programele de studiu în limba română, la ciclul I și II, se stabilesc anual, la fiecare specializare. Anul de referinţă este anul financiar încheiat.

SECŢIUNEA a 7-a: CONTESTAŢII

7.1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului, se depun numai la Registratura USAMV Cluj-Napoca.

 7.2. Termenele de depunere a contestaţiilor şi perioadele de rezolvare a lor sunt prevăzute în calendarul admiterii pentru fiecare ciclu. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, de către comisia de admitere.

 7.3. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv și nu mai poate fi modificat.

 1. DISPOZIŢII FINALE

8.1. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu se mai fac modificări.

8.2. Prezentul regulament poate suferi modificări, în funcţie de eventualele reglementări ulterioare impuse de Senatul Universităţii sau emise de către Ministerul Educaţiei Naționale.

8.3. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în data de 13.02.2014 și modificat în şedinţele de Senat din 17.02.2017, și din 8.02.2018.

 

RECTOR OFICIUL JURIDIC
PROF.DR. CORNEL CĂTOI SILVIA MIHALI